ACO Clara

Čistící procesy

  • Mechanické předčištění
  • Biologické čištění aktivovaným kalem
  • Oddělení kalu od vyčištěné vody v dosazovací komoře

Účinnost čištění

Dlouhodobý zkušební provoz v souladu s evropskou normou EN 12566-3+A2, prováděný v akreditované laboratoři, prokázal následující vypouštěcí hodnoty:

BOD₅………………………………..6.7 mg/l

COD……………………………….59.6 mg/l

TSS…………………………………..6.1 mg/l

N-NH₄……………………………….2.0 mg/l

Čistírny odpadních vod ACO Clara jsou v souladu s evropskou normou EN 12566-3+A2, což dokládá osvědčení CE.

Čistírna odpadních vod ACO Clara je mechanicko-biologická čistírna s kontinuálním průtokem pracující na principu směšovací aktivace s gravitační separací aktivovaného kalu od vyčištěné vody v dosazovací nádrži.

Čistírny ACO Clara jsou tvořeny částí mechanického předčištění a biologickou částí.

Treatment process

Legenda:

1 – předčištění

2 – vyrovnávací část

3 – uskladňovací část

4 – aktivační nádrž

5 – dosazovací nádrž

 

Princip funkce

  • Část mechanického předčištění je tvořena sedimentační nádrží s velkým objemem vyrovnávacího prostoru sloužícího k vyrovnávání hydraulických výkyvů v průběhu dne a chrání tak biologickou linku proti přetěžování.
  • Splašková voda vtéká do čistírny ACO Clara přítokovým potrubím do usazovací nádrže předčištění, kde dochází k usazování částic na dno nádrže a zároveň jsou zachyceny nornou stěnou plovoucí nečistoty, čímž je chráněno mamutové čerpadlo proti ucpání.
  • Předčištěná voda je trvale v malém množství čerpána z vyrovnávacího prostoru do biologické části čistírny a tím je dosaženo její rovnoměrné zatěžování, které napomáhá k dosažení výborné účinnosti čistírny.
  • Biologická část čistírny ACO Clara je tvořena aktivační nádrží a vsazenou dosazovací nádrží. Aktivační nádrž je provzdušňována jemnobublinnou aerací. Aktivovaný kal z aktivační nádrže natéká do dosazovací nádrže, kde dochází ke gravitační separaci aktivovaného kalu a vyčištěné vody, která přepadem přes odtokový objekt odtéká do odtokového potrubí.
  • Sedimentovaný kal je ze dna dosazovací nádrže čerpán zpět do aktivační nádrže. Dosazovací nádrž může být vybavena zařízením, které zajišťuje automatické stahování plovoucího kalu z hladiny dosazovací nádrže a tím snížit celkový objem údržby.
  • Přebytečný kal je uskladněn v uskladňovacím prostoru nádrže předčištění, kdy při plném zatížení dojde k jeho úplnému naplnění během 100 – 150 dní.
  • Čerpání předčištěné splaškové vody, vratného a přebytečného kalu je zajištěno mamutovými čerpadly. Tento typ čerpadel je téměř bezúdržbový a odolný proti ucpání. Průtok čerpadlem je lehce nastavitelný až po velmi malé průtoky. Jediným elektrickým komponentem v čistírně ACO Clara je dmychadlo, které zajišťuje provzdušňování aktivační nádrže a chod mamutových čerpadel.